Национален семинар в КК Албена, България

На 24 септември 2015 година в КК Албена се проведе национален семинар на тема „Новите предизвикателства пред съвременния мениджър в управлението на малки хотели и ресторанти”, организиран от ТПП-Добрич и Франкофонската програма по хотелиерство и ресторантьорство при НБУ в рамките на проект „Алианс на уменията за устойчиво управление на малки хотели и ресторанти/RESPONS”. В семинара взеха участие хотелиери и ресторантьори от област Добрич, РИО, местни власти, социални партньори.

По време на семинара бяха представени основните продукти, разработени по проекта: изготвеният обстоен анализ на уменията на мениджърите в ХОРЕКА сектор във всяка една от държавите партньори (България, Румъния, Полша, Франция, Германия, Италия и Испания).

Европейските квалификационни рамки на професиите „мениджър на малък хотел” и „мениджър на малък ресторант” са вторият ключов продукт от работата по проекта. Двете показват в детайли знанията, уменията и компетенциите, които трябва да притежават съвременните мениджъри, за да ръководят успешно хотелите и ресторантите си, съобразно всички новости на пазара, в зависимост от нуждите и очакванията на икономиката, новите изисквания и очаквания на клиентите, конкуренцията и всички нови предизвикателства, пред които са изправени.

Самоучителят за социално отговорно управление на малки хотели и ресторанти и пътеводителят за устойчив бизнес имат за цел да подготвят ръководния/специализирания персонал в хотелиерството и ресторантьорството да предоставя иновативни и висококачествени продукти и услуги и в същото време: да управлява устойчиво и да развива човешките ресурси, да интегрира социални стандарти в бизнес стратегията на организацията, да планира стратегически, да организира и управлява екологично отговорната употреба на ресурсите, да намалява системно отрицателното въздействие от дейността си върху околната среда, да опазва и рекламира местното културно наследство, да повишава конкурентоспособността на своето предприятие.

В съответствие с плана за разпространение и популяризиране на резултатите от работата на страните-партньори и крайните продукти по проекта, в Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена от новата учебна 2015/2016 година е включен за изучаване нов курс – Тренингов курс по Корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството. Той ще запознава студентите с практическата същност и ползите от прилагането на принципите на Корпоративна социална отговорност в управлението на хотелиерството и ресторантьорството, ще предостави информация за различните дейности и инициативи, пряко свързани с прилагането на Корпоративна социална отговорност и ще покаже защо е важно тя да се прилага.

С голям интерес бе посрещната и презентацията на доц. Д-р Ирена Бокова – културен антрополог в НБУ. Някои основни акценти в нея:

 • Политиките в сферата на туризма могат да играят успешно ролята на инструмент: за развитие на територии, за обновяване на градове, за оправдаване на политики и финансиране на проекти, за получаване на обществени финанси като европейски фондове.
 • Туризмът е икономически и политически инструмент, който засяга начини на живот – култури, и представлява един от „Големите разкази“ на съвременността за „световното общество, изграждано и поддържано от мобилността”.
 • Опознаването на Европа като културни традиции и съвременни локални култури има политическо значение – взаимно опознаване и интегриране на европейците в нова политическа конфигурация като Европейския съюз, и същевременно – икономическо значение.
 • Днес говоренето на определен език, практикуването на определени културни традиции може да се „превърне” в инструмент в политическата сфера.
 • Културното наследство е съкровищница, избор на “минало”, с което е необходимо да сме свързани: като памет и като респект. Културното наследство е свързано със задължението да пазиш нещо, което отдаваш сам на себе си, защото зададената ценност на намерения предмет / обект ни превръща в “разказвач” от името на тези, които са произвели предмета (например, наследство на траките, средновековното наследство и др.).

Възникналата дискусия очерта следните проблеми в хотелиерството и ресторантьорството в България:

 • Първият основен проблем на туризма е възприемането му като сезонен отрасъл;
 • Засилващата се тенденция към изтичане на кадрите в чужбина заради възможността за по-успешна кариера и по-високото заплащане;
 • Бизнесът изпитва остра нужда вече не само от специализирани кадри, а и от нисш персонал – в основата трябва да бъде подготовката на средния кадрови потенциал в средните професионални гимназии.
 • Трябва да се акцентира върху квалификацията и развиването на уменията на работното място, а не задължително и само в учебното заведение;
 • Да се акцентира върху това, че трябва да се обърне внимание на квалификацията на кадрите, които обучават персонала и на тяхната практическа подготовка. Според експертите, един теоретик задължително трябва да е преминал през всички стъпала и на практиката, за да може да преподава туризъм;
 • Страната ни се нуждае от постепенно надграждане на професионалното образование в туризма. Средното образование трябва да дава изпълнителски кадри, а мениджърите да минават през по-ниските степени на квалификация, преди да заемат ръководни длъжности. Трябва да се работи и върху прилагането на интерактивни методи на обучение на място, да се засилят гъвкавите форми на заетост в туризма.

В заключение представяме някои мнения на участниците в семинара:

„Продуктите дават възможност за повишаване на мениджърските компетенции, предоставят систематизирана и синтезирана информация, включваща основни знания, умения и компетенции, предоставени в достъпна интерактивна среда, много полезни за практическо обвързване на обучение и прилагане на знания и умения в професионална среда”.

„ЕКР могат да бъдат използвани като отправна точка от всички, които искат да оценят и сравнят своите знания, умения и компетентности в общата туристическа среда”.

„Като хора, които ценят своето време, мениджърите на хотели и ресторанти могат да намерят в продуктите, разработени по проекта, едновременно, източник на нови знания, мярка на квалификации, средство за конкурентоспособност и не на последно място – систематизирана, полезна и достъпна по всяко време информация, която да ги подпомага при създаване и налагане на туристическия продукт”.