Przydatne linki

Przedsiębiorstwa i przemysł – Turystyka
CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
EQAVET – Europejskie zapewnienie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020
EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
Komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020
Proces kopenhaski – ściślejsza współpraca europejska w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
ENTERPRISE AND INDUSTRY – CSR PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ – Społeczna odpowiedzialność biznesu
CSR – EUROPE – Europejska Sieć Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
UNIDO – CSR – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego – Społeczna odpowiedzialność biznesu
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT – Światowy Pakt Narodów Zjednoczonych
UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – Edukacja dla zrównoważonej przyszłości

Instytut Badań Edukacyjnych
Polska Rama Kwalifikacji
Model walidacji kompetencji
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Polska Izba Turystyki
Polska Organizacja Turystyczna
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Forum Turystyki Regionów
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. WładysławaGrabskiego w Łodzi