Krajowe seminarium w Łodzi, Polska

W dniu 3 września 2015 r. w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości miało miejsce seminarium Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych hotelach i restauracjach: Instrumenty na rzecz rozwoju i uznawalności kwalifikacji. W spotkaniu wzięli udział menedżerowie hoteli i restauracji, przedstawiciele jednostek nauczania zawodowego m.in. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, uczniowie szkół zawodowych o profilach turystycznych oraz przedstawiciele firm z branży turystycznej.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano projekt RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami – doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli. Następnie przedstawione zostały wyniki badania ankietowego dotyczącego kompetencji w sektorze HORECA. Ekspert z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego omówił zagadnienia dotyczące europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europejskich Ram Kwalifikacji dla zawodu menedżer małego hotelu i menedżer małej restauracji. W kolejnej części zaprezentowano Podręcznik dla menedżerów małych hoteli i menedżerów małych restauracji oraz Przewodnik menedżera dla zrównoważonego zarządzania biznesem, opracowane przez partnerów projektu.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w dyskusji. Tematami rozmów były:

– wymagania pracodawców wobec przyszłych menedżerów hoteli i restauracji,

– najważniejsze umiejętności i kompetencje menedżerów i właścicieli z branży HORECA oraz sposoby ich zdobywania,

– braki w umiejętnościach i kompetencjach wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników.

Rozmówcy doszli do następujących wniosków:

– osoby pracujące w branży turystycznej przyznały, że w pracy menedżera hotelu i restauracji najważniejsze są umiejętności interpersonalne,

– uczniowie mają braki w umiejętnościach komunikacyjnych i znajomości języków obcych,

– podręcznik i filmy instruktażowe powstałe w projekcie mogą pomóc w doskonaleniu umiejętności i kompetencji pracowników z branży HORECA.